Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas! 14 678-41-02 lub 691 095 265

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności  Gminna Spółka Komunalna sp z o.o.

Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony internetowej www.gsklg.pl

Dane teleadresowe:

Gminna Spółka Komunalna sp z o.o. ul. Rolnicza 39, 33-140 Lisia Góra

Osoba wyznaczona do kontaktu; Iwona Pasierbek. adres poczty elektronicznej:

sekretariat@gsklg.pl , kontakt telefoniczny (+48146784102)

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.gsklg.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Wdrożony został dodatek WCAG.2.1 Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami takie jak alternatywny szablon o wysokim kontraście, możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, belka z nawigacją po funkcjach WCAG

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Część udostępnionej treści nie została przystosowana do zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zamieszczone na stronie pliki PDF w formie nieedytowalnych załączników oraz w części pochodzącej od podmiotów zewnętrznych nie jest przystosowana do zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności, data publikacji strony internetowej i data ostatniej istotnej aktualizacji strony

Deklarację w sprawie dostępności sporządzono dnia 29 marca 2021 na podstawie samooceny.

Data publikacji strony internetowej 26 października 2020r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji 29 marca 2021r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące dostępności cyfrowej prosimy kierować do pracownika Spółki Iwony Pasierbek na adres e-mail sekretariat@gsklg.pl lub telefonicznie na nr telefonu 14 6784102. Kontaktować się można także pisemnie na adres Gminna Spółka Komunalna sp z o.o. ul. Rolnicza 39, 33-140 Lisia Góra

Tą samą drogą można także składać żądania o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura rozpatrywania wniosków i żądań, opis postępowania odwoławczego

Każdy ma prawo do zgłaszania uwag co do dostępności cyfrowej strony lub jej elementu oraz do żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, strony internetowej której żądanie dotyczy. Jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, osoba zgłaszająca żądanie powinna także określić dogodny dla niej sposób zwrotnego przekazania tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszonego żądania winno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo dostępności w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie terminów co do zapewnienia dostępności oraz na odmowę realizacji żądania wnoszącemu żądanie przysługuje prawo złożenia skargi. Zarząd Spółki rozpatrzy złożoną skargę niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

Skargę  można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich  adres strony internetowej Rzecznika rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjny Gminnej Spółki Komunalnej sp z o.o. mieści się w Lisiej Górze przy ul. Rolniczej 39

Do budynku prowadzi wjazd od drogi publicznej. Bezpośrednio przed wejściem do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla klientów Spółki.

Do budynku Spółki prowadzą drzwi wejściowe, których szerokość umożliwia wjazd na poziom parteru osobom poruszającym się na wózkach. Wejście do budynku usytuowane jest na równi z kostką brukową z której wykonane są miejsca parkingowe bezpośrednio przylegające do budynku.

Budynek Spółki jest piętrowy. W budynku brak windy. W przypadku konieczności kontaktu z pracownikami pracującymi na piętrze budynku istnieje możliwość załatwienia każdej sprawy na parterze budynku

Do budynku, na paterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących. W budynku brak pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku Spółki nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego