Mapa strony

Tel/fax: (14) 678-41-02

Gminna Spółka Komunalna

Lisia Góra

aktualności

Gminna Społka Komunalna Sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż składników majątkowych

Czytaj całość

imieniny

20 maja 2018

Dzisiaj są imieniny:
Bazylego, Bernardyna, Bronimira

losowe zdjęcia

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że dnia 04.05.2018 (piątek ) NIE PRACUJEMY


 

Sprzedaż używanych pojemników

 

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Lisiej Górze, oferuje do sprzedaży używane pojemniki na zmieszane odpady komunalne.

 

 

 

 

 

 

Ceny sprzedaży używanych pojemników:

  1. Pojemnik o poj. 120 l. wykonany z tworzywa sztucznego, różna kolorystyka - 40 zł/ szt

  2. Pojemnik o poj. 240 l. wykonany z tworzywa sztucznego, różna kolorystyka - 60 zł/szt

  3. Pojemnik o poj. 360 l. wykonany z tworzywa sztucznego, kolor zielony - 120 zł/szt

  4. Pojemnik o poj. 1100 l. wykonany z tworzywa sztucznego, kolor zielony - 250 zł/szt

 

Sprzedaż pojemników odbywa się siedzibie Spółki w godzinach pracy: 7-15.

Przy większej ilości pojemników (powyżej 100szt) możliwość negocjacji cen.

W przypadku pojemników uszkodzonych (wgniecenia) lub niekompletnych (np. bez kółek, bez klapy) cena ustalana indywidualnie.

 

 


 

Informacja


Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. Lisia Góra informuje, że w dniu 30.03.2018 (Wielki Piątek) pracujemy do godz 13.00

 


PRZETARG

 

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. Lisia Góra ul. Rolnicza 39 zarejestrowana w SR dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000127541, nr NIP: 873-000-69-24, wysokość kapitału zakładowego : 5 599 500 zł, działając na podstawie art. 70 ¹ k.c. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż następujących składników majątkowych:

 

  1. Ciągnik ZETOR 7211.2 Pojazd sprawny wymagający częściowego remontu, niesprawny podnośnik tylny, rok produkcji 1988, aktualne badania techniczne, OC opłacone do 31.12.2018

  2. Fiat Seicento 187 KAT Pojazd sprawny wymagający częściowego remontu, rok prod. 2002, brak badań technicznych, OC opłacone do 06.12.2018

  3. Pług odśnieżny PPL-01 H nr fabryczny 00312013 do samochodu ciężarowego

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargu oraz oferowanych środków trwałych udziela Rafał Sak nr telefonu 691-717-567 w godz. 7.00-15.00

 

Środki trwałe wystawione do przetargu będzie można oglądać w siedzibie Spółki w Lisiej Górze przy ul. Rolniczej 39 po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu do 27.03.2018 w godz. 7.00-15.00 oraz w dniu 28 marca 2018 do godz. 11.00

 

Mając na uwadze, iż przedmiotem zamówienia są używane środki trwałe o znacznym stopniu zużycia, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

 

Osoby zainteresowane zakupem wyżej wymienionych składników majątkowych winny w terminie do dnia 28 marca 2018 roku godz. 11.30 (data wpływu do siedziby Spółki) złożyć na dziennik podawczy lub przesłać na adres Spółki w zabezpieczonej i opisanej kopercie ,, przetarg środki trwałe nie otwierać przed 28 marca 2018” ofertę zawierającą nazwę środka trwałego objętego ofertą zakupu, oświadczenie o zapoznaniu się z jego stanem technicznym, oferowaną cenę zakupu brutto, numer faxu lub adres poczty elektronicznej na który winna zostać przesłana informacja o nie przyjęciu lub o uznaniu danej oferty za najkorzystniejszą oraz zobowiązanie do uregulowania całości ceny- w terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyjęciu oferty.

 

Do oferty winien zostać załączony aktualny wydruk z KRS lub systemu CEIDG oferenta oraz kserokopia nadania numeru NIP- jeżeli oferent jest przedsiębiorcą.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 marca w siedzibie Spółki w Lisiej Górze przy ul. Rolniczej 39 o godz. 12.00. Informacja o wynikach przetargu zostanie przekazana Oferentom w terminie do trzech dni roboczych od daty otwarcia ofert.

 

Jeżeli oferent nie ureguluje całości ceny w terminie trzech dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu jego oferty, w jego miejsce wstępuje kolejny Oferent biorący udział w przetargu z najwyższą ceną spośród pozostałych ofert.

 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia, na podstawie protokołu- odbiorczego

 

Gminna Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz do unieważnienia postępowania przetargowego w całości bądź w części na każdym jego etapie bez podania przyczyny


 

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. przyjmie dwóch pracowników na stanowisko:

monter i konserwator sieci.

Więcej informacji pod nr tel 14-6784-102.

Osoba do kontaktu: Dorota Mitera lub Witold Sak


ZABEZPIECZENIE WODOMIERZA PRZED MROZEM

W OKRESIE ZIMOWYM PROSIMY O ZABEZPIECZENIE WODOMIERZA PRZED MROZEM


 

Prosimy zawiadomić natychmiast GSK sp. z.o.o, gdy zauważyli Państwo, że: 

  • wystapił wyciek przy wodomierzu
  • wskazania wodomierza budzą wątpliwości związane z jego pracą i sprawnością
  • została naruszona plomba

 

Zgłoszenie awarii prosimy przekazać telefonicznie na nr telefonu 14 678 41 02


Po godzinie 15 oraz w niedzielę i święta, awarie prosimy zgłaszać pod nr telefonu 14 645 11 79

 


 

ZAKAZ WPROWADZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH I WÓD DRENAŻOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZYPOMINA SIĘ O ZAKAZIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH I WÓD DRENAŻOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Służby Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. prowadzą ciągłą kontrolę przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne podłączenie wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej będą wyciągane stosowne konsekwencje.

Informujemy, że przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Nr 123 z 2006 r. poz. 858 z późn. zm.) zabrania wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Zakaz wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej określa również zawarta umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z art. 28 ust. 4 i 4a powołanej wyżej ustawy, stanowi wykroczenie i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Ponadto, w razie wystąpienia szkód, będących następstwem wylania ścieków z kanalizacji sanitarnej, odbiorcy którzy odprowadzają wody opadowe i drenażowe poprzez kanalizację sanitarną zostaną pociągnięci do współodpowiedzialności finansowej za zaistniałe szkody. 

Zapraszamy do współpracy i kontaktu

Zadaj pytanie