Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas! 14 678-41-02 lub 691 095 265

Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

przez Gminną Spółkę Komunalną sp z o.o.

Od 25 maja 2018r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 1016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej Rozporządzeniem) Gminna Spółka Komunalna sp z o.o. przedstawia Państwu poniższą informację opisującą w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Spółka Komunalna sp z o.o. (zwana w dalszej treści informacji Spółką) z siedzibą w Lisiej Górze ul. Rolnicza 39, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000127541, nr NIP: 873-000-69-24, wysokość kapitału zakładowego: 5 599 500 zł

Dane kontaktowe Spółki: tel 14 6784102, e-mail: sekretariat@gsklg.pl. Wszelką korespondencję można kierować także na adres siedziby Spółki.

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) zawarcia, wykonywania i rozwiązywania zawartych z Państwem umów, w tym także podejmowania niezbędnych czynności poprzedzających zawarcie umowy zgodnie z Państwa wnioskami a także rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji związanych z realizacją umów (art 6 ust. 1 ppkt b Rozporządzenia)

b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art 6 ust. 1 ppkt f Rozporządzenia),
a w szczególności:

- dochodzenia lub obrony swych praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń i sporów sądowych oraz pozasądowych,

- wykonywania zadań ustawowych, a w szczególności przewidzianych ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i przepisami prawa budowlanego (w szczególności pod kątem prawidłowości działania i korzystania z infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej oraz pod kątem nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków)

c) Spółka jest podmiotem świadczącym usługi z zakresu użyteczności publicznej - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, stąd Państwa dane mogą być także przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce oraz w celu wykonywania zadań w interesie publicznym (art 6 ust. 1 ppkt c oraz e Rozporządzenia)

d) W sytuacjach gdy na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwana była od Państwa zgoda podstawą do przetwarzania danych jest art 6 ust. 1 ppkt a Rozporządzenia

Odbiorcami danych osobowych są oraz mogą być podmioty współpracujące ze Spółką lub obsługujące Spółkę – tak zwani procesorzy, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu Spółki w zakresie niezbędnym do realizacji tych umów (w szczególności firmy informatyczne obsługujące Spółkę, kancelarie prawne, banki, operatorzy pocztowi, geodeci itp).

. Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom publicznoprawnym (w szczególności Policji, sądom, prokuraturze, organom administracji publicznej – rządowej lub organom samorządu terytorialnego, organom regulacyjnym) – w zakresie i na podstawie wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Dane pozyskane od Państwa będą przetwarzane w trakcie trwania umowy jaka łączy Państwa ze Spółką i w okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, w tym także obowiązków publicznoprawnych (podatkowych).

Przez dłuższy okres niż wskazany w zdaniu poprzedzającym mogą być przechowywane przez Spółkę dane przetwarzane do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do celów statystycznych, lub jeżeli przepis prawa obliguje Spółkę do przechowywania danego rodzaju danych przez dłuższy okres

Jeżeli podstawą do przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych w tym do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, prawo do ich sprostowania, jeżeli dane są niezgodne ze stanem rzeczywistym, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do ich przeniesienia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania usunięcia danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji umów łączących Państwa ze Spółką. W razie odmowy podania przez Państwa wymaganych danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy, umowa nie będzie mogła zostać zawarta. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.

W razie złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania usunięcia danych, wniosek taki zostanie niezwłocznie uwzględniony, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji umów lub dochodzenia roszczeń z nich wynikających, przy zawarciu których zostały zebrane, lub jeżeli nie istnieją prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych

Jeżeli wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych lub o ich usunięcie nie może zostać przez Spółkę niezwłocznie uwzględniony, Spółka poinformuje Państwa o przyczynie jego nieuwzględnienia i jednocześnie wskaże kiedy, ewentualnie po spełnieniu jakich warunków (np rozwiązania umowy łączącej Państwa ze Spółką, upływu okresu przedawnienia roszczeń itp) będzie on mógł zostać uwzględniony.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo zwrócić do Spółki z wnioskiem o udzielenie informacji.

Niezależnie od powyższego każdemu z Państwa przysługiwać będzie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.