Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas! 14 678-41-02 lub 691 095 265

Regulamin Dostarczania Wody Gmina Dąbrowa Tarnowska

Regulamin usług

Uchwała Nr XXXVII/257/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 lutego 2006 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i od­prowadzania ścieków.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro­wym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

§2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) "ustawa" - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami.),

2) "umowa" - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, umowa o zaopatrzenie w wodę lub umowa o odprowadzanie ścieków,

3) "odbiorca" - odbiorca usług, o którym mowa wart. 2 pkt. 3) ustawy,

4) "przedsiębiorstwo" - przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, o którym mowa wart. 2 pkt. 4) ustawy,

5) "wodomierz" - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

6) "wodomierz główny" - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt. 19) ustawy,

7) "wodomierz dodatkowy" - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

8) "wodomierz własny" - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

9) "okres obrachunkowy" - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie,

10) "przyłącze kanalizacyjne" - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - do granicy nieruchomości gruntowej,

11) "przyłącze wodociągowe" - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

§3

I. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą.

II. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o:

1) Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Zarządu Gminy Dąbrowa Tarnowska z dnia 20.09.2002 roku, znak GKR.lV.7630-20/02,

2) Decyzję nr OŚ.6223/9/05 z dnia 06-12-2005r. na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Dąbrowie Tarnowskiej,

3) Decyzję nrWOŚ.l1.5.6223-65/03 z dnia 01-12-2003 – pozwolenie na ujęcie wód podziemnych,

4) Decyzję wydaną dla. Gminy Dąbrowa Tarnowska nr OŚ.6223/3/52888/ES/2003 na odprowadzenie ścieków do potoku z oczyszczalni ścieków w Nieczajnie Górnej.

 

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przed­siębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

§4

Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie, o którym mowa w § 3 oraz pozwolenie wodnoprawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§5

1. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadza­nych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. Umo­wa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczysz­czeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców wynikający z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych i tech­nologicznych możliwości ich oczyszczenia. W umowie Przed­siębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimal­nego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urzą­dzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia.

2. Woda do spożycia przez ludzi powinna odpowiadać wymo­gom określonym w rozporządzeniu wykonawczym w spra­wie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje rozporządzenie wykonawcze w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanali­zacyjnych.

§ 6

1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z /do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

3) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanaliza­cyjnych ustalonych przez Gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,

4) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

3. Uprawnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczenia każdego. kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

§7

1. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

4) nie zmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

5) utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie z winy odbiorcy i oddziaływania zakłócające jego prawidłowe działanie z winy odbiorcy oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,

6) utrzymywania przyłącza wodociągowego i I lub przyłącza kanalizacyjnego w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorstwa,

7) użytkowania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

8) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji,

9) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,

10) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

2. Odbiorca nie odpowiada za szkody, jakie są wynikiem braku kontroli urządzeń lub brakiem odczytu wodomierza i urządzenia pomiarowego przez Przedsiębiorstwo w okresach dłuższych niż 2 miesiące, chyba że Odbiorca uniemożliwił odczyt lub kontrole tych urządzeń.

§8

1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie stwierdzone protokolarnie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do usunięcia przyczyn zagrożeń w ustalonym terminie.

2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo zamknąć dopływ wody z sieci wodociągowej do przyłącza wodociągowego lub zamknąć odpływ ścieków z przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z Odbiorcami usług

§9

1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.

2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 10

1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony, gdy:

1) tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 11

1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.

2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji.

§ 12

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

§ 13

1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

5. Wniosek o zawarcie umowy powinien zawierać dane osobowe osoby fizycznej bądź dane identyfikujące osobę prawną, która posiada tytuł prawny do nieruchomości przyłączonej do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa, adres tej nieruchomości oraz adres do korespondencji.

6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo do daty rozwiązania umowy.

Odpowiedzialność opisana powyżej nie może rozciągać się na więcej niż 2 okresy płatności za wodę.

§14

1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z 1okali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, gdy są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności

1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,

3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

3. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 15

Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy, w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

§ 16

1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.

2. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

3. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki została zawarta.

4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych wart. 8 ust. 1 ustawy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone Odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 17

Umowa wygasa w przypadku:

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną.

2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub postępowania likwidacyjnego strony będącej osobą prawną,

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

§ 18

1. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

2. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy oraz uregulowaniu należności wynikającej z ponownego przyłączenia.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 19

1. Rozliczenie za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

2. Wejście w życie nowych taryf, wprowadzonych w ustawowym trybie, nie stanowi zmiany umowy.

3. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

§ 20

1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, z końca okresu obrachunkowego.

4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej.

5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

7. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczonej wody Odbiorcy przysługuje upust.

§ 21

1. Warunki prowadzenia rozliczeń za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków określa rozdział 5 ustawy oraz umowa.

2. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, lub urządzenia pomiarowego ilość pobranej wody i /lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i /lub odprowadzonych ścieków w okresie 6 miesięcy świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza i /lub urządzenia pomiarowego, a w uzasadnionych przypadkach z analogicznego okresu roku poprzedniego.

§ 22

1. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.

2. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.

3. Ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza.

4. W przypadkach określonych w ust. 1, 2 i 3 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 23

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

2) adres do korespondencji,

3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu.

4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),

7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i /lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania, i przeznaczenia,

8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

§ 24

1. Do wniosku, o którym mowa w § 23, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

1) dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

2. Przedsiębiorstwo może przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

§ 25

1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 23 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej". W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 21, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:

1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i /lub urządzenia pomiarowego,

2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

4) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach, z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,

5) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może określać:

1) parametry techniczne przyłącza,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.

4. Za wydanie "Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej" przysługuje Przedsiębiorstwu stosowne wynagrodzenie.

§ 26

1. "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej" wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą, za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłączenia wodociągowego i /lub kanalizacyjnego, ale również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i /lub kanalizacyjnych.

2. W przypadku określonym w ust. 1 Przedsiębiorstwo i osoba ubiegająca się o przyłączenie, przed wydaniem "Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej" są zobowiązani do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.

3. W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie, budowy urządzeń wodociągowych i /lub kanalizacyjnych, umowa zawierana między Przedsiębiorstwem a tą osobą reguluje tryb i zasady opłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

4. Odpłatne przejęcie może polegać na przeniesieniu na Przedsiębiorstwo prawa własności urządzenia, jak również na zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególności umowy dzierżawy, a także prawno-rzeczowej, w szczególności ustanowieniu użytkowania w sposób umożliwiający Przedsiębiorstwu korzystanie z urządzenia.

5. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wymaga akceptacji Przedsiębiorstwa i osoby ubiegającej się o przełączenie.

6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 pod rygorem nieważności winna być zawarta w formie pisemnej.

7. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna określać co najmniej:

1) termin wybudowania urządzenia,

2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełnić,

3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

4) zasady wyceny inwestycji,

5) formę prawną przejęcia urządzenia przez Przedsiębiorstwo,

6) termin przejęcia urządzenia,

7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności,

8) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

§ 27

1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.

2. Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Przedsiębiorstwo, które wydało "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej" dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę odpłatnie.

3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębiorstwo doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej".

4. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o który mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3.

§ 28

Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 29

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziomu usług.

3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

4. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rozdział VII

Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

§ 30

1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej", oraz z projektem przyłącza.

2. Jeżeli "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej" obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, przyłączy wodociągowych i /lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 31

1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż siedem dni po dacie zgłoszenia.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 1 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§ 32

Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo. Nie zachowanie przy zgłoszeniu wzoru omówionego wyżej nie może stanowić podstawy odmowy odbioru.

§ 33

1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:

1) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

2) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,

3) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),

2) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego,

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

Rozdział VIII

Standardy obsługi odbiorców usług, sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.

§ 34

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu, elektronicznych środków przekazu lub pisemnie, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od daty wystąpienia okoliczności określonych w § 34 ust. 1 pkt. 3, 4, 5.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie do 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 35

1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie określonej w § 34 ust. 2 Regulaminu.

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację" bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż trzy dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji. Ustęp 4 § 34 stosuje się odpowiednio.

§ 36

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci.

§ 37

1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępniane zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

2) tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązującego na terenie Gminy,

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 2.

3. Kopia regulaminu jest doręczana Odbiorcy w dacie podpisania umowy.

§ 38

1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.

2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 6 godzin.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 6 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 39

1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy za ich powstanie. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z:

1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,

2) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.

Rozdział IX

Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§40

1. Odbiorca winien zapewnić odpowiednie zabezpieczenie wodomierza przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. W sytuacji, gdy wystąpi awaria stwierdzona protokolarnie na przyłączu będącym własnością Odbiorcy, a zdarzenie to ma wpływ na świadczenie usług innym usługobiorcom, Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii. Jeśli tego nie uczyni w ciągu doby od jej wystąpienia, Przedsiębiorstwo w uzasadnionych przypadkach może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę.

§ 41

Odbiorcy zobowiązani są do korzystania z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodującymi pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. Cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

3) użytkowania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania zewnętrznej sieci kanalizacyjnej,

4) informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

5) natychmiastowego poinformowania Przedsiębiorstwao stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

6) natychmiastowego poinformowania Przedsiębiorstwa o zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,

7) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępnienia Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

§42

Odbiorca usług jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

§43

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własności nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział X

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§44

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo. a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 45

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

§46

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§47

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości wody pobranej.

§48

Zużycie wody do celów przeciwpożarowych dla odbiorców indywidualnych powinno być opomiarowane.

§49

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża Gminę.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 50

1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

2. Postanowienia Regulaminu sprzeczne z przepisami ustawy są nieważne.

§ 51

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca uchwała Nr XXX/319/02 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 52

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.

§ 53

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: M. Wojtyto