Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas! 14 678-41-02 lub 691 095 265

Przetarg - ogłoszenie
30.03.2020

Przetarg - ogłoszenie

Gminna Spółka Komunalna sp z o.o. z siedzibą w Lisiej Górze ul. Rolnicza 39 zarejestrowana w SR dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000127541, nr NIP: 873-000-69-24, wysokość kapitału zakładowego: 5 599 500 zł,  działając na podstawie art. 70 1 k.c. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż następujących składników majątkowych:

1) koparka gąsienicowa MINI  JCB 8032ZTS nr seryjny 0899996 (dwie łyżki do kopania w komplecie) rok produkcji 2005 przebieg 4762km- w ciągłej eksploatacji

2) pług odśnieżny PPL -01 H nr fabryczny 00312013

3) pług do śniegu do koparko – ładowarki JCB 3CX

4) samochód ciężarowy fiat ducato, nr rejestracyjny KTA 19900, rok produkcji 2005, ładowność 1255, liczba miejsc 5 - przebieg 328090km - w ciągłej eksploatacji

5) beczka asenizacyjna, wykonanie własne z pompą typ POMA T-509, bez rejestracji

6) zabudowa do śmieciarki typ MUT, bez podwozia


Wszelkich informacji dotyczących przetargu oraz oferowanych środków trwałych udziela Rafał Sak  nr telefonu 691-717-567 w godz. 7.00 – 15.00

Środki trwałe wystawione do przetargu będzie można oglądać w siedzibie Spółki w Lisiej Górze przy ul. Rolniczej 39, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu do 21.08.2019 r. w godz. 7.00 – 15.00 oraz w dniu 22.08.2019r. do godz. 11

Mając na uwadze, iż przedmiotem przetargu są używane środki trwałe o znacznym stopniu zużycia, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

Osoby zainteresowane zakupem wyżej wymienionych składników majątkowych winny w terminie do dnia 22 sierpnia 2019r. 30 sierpnia 2019 godz. 11.30 (data wpływu do siedziby Spółki) złożyć na dziennik podawczy lub przesłać na adres Spółki w zabezpieczonej i opisanej kopercie „przetarg środki trwałe nie otwierać przed 22 sierpnia 2019r” ofertę zawierającą nazwę środka trwałego objętego ofertą zakupu, oświadczenie o zapoznaniu się z jego stanem technicznym, oferowaną cenę zakupu brutto , numer faxu lub adres poczty elektronicznej na który winna zostać przesłana informacja o nie przyjęciu lub o uznaniu danej oferty za najkorzystniejszą oraz zobowiązanie do uregulowania całości ceny - w terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyjęciu oferty.

Do oferty winien zostać załączony aktualny wydruk z KRS lub systemu CEIDG Oferenta, jeżeli oferent jest przedsiębiorcą

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 sierpnia 2019r. w siedzibie Spółki w Lisiej Górze przy ul. Rolniczej 39 o godz. 12.00.  Informacja o wynikach przetargu zostanie przekazana Oferentom w terminie do trzech dni roboczych od daty otwarcia ofert..

Jeżeli Oferent nie ureguluje całości ceny w terminie trzech dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu jego oferty, w jego miejsce wstępuje kolejny Oferent biorący udział w przetargu z najwyższą ceną spośród pozostałych ofert.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia, na podstawie protokołu – odbiorczego.

Gminna Spółka Komunalna sp z o.o.  zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz do unieważnienia postępowania przetargowego w całości bądź w części na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Link do pobrania zdjęć:


https://transferxl.com/08jSvcCHrJJY17